VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Ing. Miroslav Vít, se sídlem Praskačka 99, Praskačka, 503 33, IČ: 61565253, zapsané v živnostenském rejstříku města Hradec Králové pod číslem OŽ/3978/2011/Jir/17492/4,


(dále jen „VOP“)ÚVODNÍ USTANOVENÍ


 1. Tyto VOP jsou nedílnou součástí smluvního ujednání mezi poskytovatelem a uživatelem veřejně dostupné služby elektronických komunikací dle aktuální nabídky služeb (dále jen „Služby“).

 2. Účastníkem je právnická nebo fyzická osoba, s níž Poskytovatel uzavřel Smlouvu. Uživatelem je každý, kdo využívá nebo žádá veřejně dostupnou službu elektronických komunikací poskytovanou Poskytovatelem. U fyzické osoby může být Smlouva uzavřena pouze s fyzickou osobou, která je starší 18 let a která není zbavena či omezena svéprávnosti.

 3. Aktuální informace k nabídce Služeb, rozsahu Služeb a podmínkách dodávky Služeb poskytovaných Poskytovatelem jsou veřejně přístupné na webových stránkách Poskytovatele www.wifi4u.cz a prostřednictvím telefonního zákaznického servisu na čísle 776726459.

 4. Účastník bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá při poskytování Služeb za obsah přenášených zpráv nebo za informace, údaje a data dostupná v síti Internet, přestože jsou tyto informace přístupné a používané prostřednictvím objednaných Služeb, ani za přenos údajů a dat prostřednictvím sítě Internet.

 5. Tyto VOP upravují primárně smluvní vztah poskytování služeb elektronických komunikací. Jiné doplňkové služby se řídí přiměřeně také těmito VOP i podmínkami navazujícími, případně podmínkami jiných dotčených dodavatelů.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 1. Poskytovatel v rámci poskytování svých služeb zpracovává osobní údaje zákazníků, zájemců o služby, případně dalších fyzických osob. Tato data jsou zpracována v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů a zejména pak v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Nařízení GDPR). Podrobnosti o zpracování osobních údajů a zásady jejich ochrany jsou uvedeny v samostatném dokumentu Prohlášení o zpracování osobních údajů, který je volně dostupný na webových stránkách Poskytovatele a v provozovně Poskytovatele.

 1. Za účelem plnění smlouvy je Účastník povinen poskytnout Poskytovateli údaje definované ve Smlouvě. Zákazník jejich poskytnutím potvrzuje, že tyto údaje jsou pravdivé a aktuální; Poskytovatel má právo si ověřit pravdivost a přesnost poskytnutých údajů nebo požadovat po Zákazníkovi doložení těchto údajů. Zákazník je povinen prokazatelnou formou informovat Poskytovatele o změnách údajů uvedených ve Smlouvě a to do 15 dnů ode dne změny.


PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE


 1. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby ve sjednané kvalitě k souladu se Smlouvou, těmito VOP a povinnostmi stanovenými příslušnými právními předpisy.

 2. Udržovat přístupové sítě v takovém technickém a provozním stavu, který je nezbytný pro řádné plnění Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb.

 3. Zavádět a aktualizovat dodatečné způsoby ochrany distribuční datové sítě, pokud má za to, že zavedení takové ochrany je ve prospěch Účastníka nebo sítě samotné.

 4. Poskytovatel neodpovídá za obsah převzatého televizního a rozhlasového vysílání ani za případné porušení práv třetích osob způsobená zpřístupněním těchto obsahů. Poskytovatel poskytuje tuto službu nepřetržitě v souladu se zákonnými ustanoveními s výjimkou doby nezbytné pro údržbu technických a softwarových prostředků a s výjimkou výpadků, které jsou na straně poskytovatelů rozhlasového a televizního vysílání, které Poskytovatel přebírá.

 5. Poskytovatel je oprávněn monitorovat provoz sítí a použít další vhodné technické prostředky za účelem zjištění či prověření zneužití poskytovaných Služeb.


PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA


 1. Účastník dává Poskytovateli souhlas s montáží potřebného zařízení a vedení nutných k poskytování Služeb dle Smlouvy. Účastník je povinen si před aktivací služeb Poskytovatele zajistit souhlas vlastníka nemovitosti s instalací přípojného bodu DDS v případě, že tímto je třetí osoba.

 2. Účastník přípojného bodu DDS, umožní poskytovateli, případně jím pověřeným osobám přístup k instalovanému zařízení po celou dobu platnosti smlouvy. Po ukončení smlouvy umožní poskytovateli, případně jím pověřeným osobám přístup k demontáži zařízení v předem dohodnutém termínu.

 3. Účastník je povinen používat veškerá zařízení Poskytovatele pouze pro sjednané účely, chránit je před zcizením, ztrátou, zničením, nebo poškozením a při jejich užití dbát opatrnosti a pokynů v návodech k těmto zařízením a pokynům a instrukcím Poskytovatele. Účastník není oprávněn do zařízení Poskytovatele ani do doplňkových zařízení, jakkoliv zasahovat ani umožnit takovéto zásahy třetí osobě, která k takovýmto zásahům neobdržela od Poskytovatele písemné oprávnění.

 4. Účastník je povinen po celou dobu účinnosti Smlouvy písemně oznamovat Poskytovateli změnu svých osobních a identifikačních údajů, a to zejména obchodní firmy či jména, právní formy, adresy sídla, bydliště nebo místa podnikání, fakturační adresy, adresy elektronické pošty, telefonního a bankovního spojení, IČ, DIČ a to nejlépe v přiměřeném předstihu, nejpozději však do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne takové změny. Poskytovatel může požadovat předložení dokladů prokazujících správnost uvedených údajů.

 5. poskytnout Poskytovateli potřebnou součinnost, technické informace a odpovídající prostor pro technické prostředky a jinou nezbytnou součinnost nutnou k instalaci, provozu, opravě a demontáži zařízení určených k poskytování Služeb, bez ohledu na způsob ukončení smluvního vztahu; Účastník není bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele oprávněn změnit místo instalace ani umístění zařízení určených k poskytování Služeb.

 6. vrátit veškerá poskytnutá zařízení Poskytovateli na Kontaktní místo nejpozději do 14 dnů od skončení smluvního vztahu založeného Smlouvou, a to na své náklady a nebezpečí a bez ohledu na důvody a způsob ukončení Smlouvy. V případě nevrácení zařízení Poskytovateli ve lhůtě 14 dní od ukončení Smlouvy, nebo v případě vrácení zařízení v nefunkčním či jakkoliv poškozeném stavu, je Poskytovatel oprávněn po Účastníkovi požadovat úhradu hodnoty nevráceného zařízení, resp. náhradu škody, a to ve výši 5.000,-- Kč bez DPH.

 7. Účastník bere na vědomí, že Poskytovatel vede elektronickou databázi, která slouží k měření objemu přenesených dat technickými prostředky Poskytovatele a uchovávání provozních lokalizačních údajů dle platných právních předpisů.


ZAŘÍZENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ OBJEDNANÝCH SLUŽEB


 1. Pokud není písemně nedohodnuto jinak, jsou technická zařízení a jejich součásti, prostřednictvím kterých jsou Služby poskytovány (dále jen „zařízení Poskytovatele“), ve výlučném vlastnictví Poskytovatele, který je oprávněn tato zařízení v odůvodněných případech měnit, doplňovat, přemisťovat či upravovat. V případě, že je zařízení na základě písemné dohody Poskytovatele a Účastníka ve vlastnictví Účastníka, není Poskytovatel odpovědný za případné závady na zařízení.

 2. Účastník je povinen písemně informovat Poskytovatele o zcizení, ztrátě, zničení nebo poškození zařízení Poskytovatele nebo doplňkového zařízení, a to nejpozději do konce následujícího pracovního týdne po zjištění takové události. Dojde-li ke zcizení, ztrátě, zničení nebo poškození zařízení Poskytovatele nebo jeho části vinou Účastníka, má Účastník právo na jeho výměnu nebo dodání nového zařízení až po zaplacení náhrady škody vzniklé Poskytovateli, bude-li Poskytovatel tento nárok vůči němu uplatňovat.


CENA, VYÚČTOVÁNÍ CENY, PLATEBNÍ PODMÍNKY A DORUČOVÁNÍ


 1. Účastník se zavazuje za Služby poskytované dle Smlouvy uhradit Poskytovateli cenu specifikovanou v Ceníku Poskytovatele nebo uvedenou ve Smlouvě, a to na základě Vyúčtování ceny. (dále jen „Vyúčtování“).

 2. Ceny všech jednotlivých poskytovaných Služeb jsou specifikovány v Ceníku Poskytovatele, který je v aktuálním znění dostupný na webových stránkách Poskytovatele www.wifi4u.cz.

 3. Zákonný zástupce, který uzavřel Smlouvu za nezletilého Účastníka, se zavazuje uhradit cenu za poskytnuté Služby společně a nerozdílně s nezletilým Účastníkem.

 4. Zaplacením se rozumí den připsání dané úhrady v plné výši na bankovní účet Poskytovatele, nebo složení částky v hotovosti na pokladně v provozovně Poskytovatele.

 5. Účastník a Poskytovatel se dohodli, že Vyúčtování a veškeré zprávy, výzvy, upozornění, upomínky a sdělení, adresované Účastníkovi, budou Poskytovatelem zasílány na adresu elektronické pošty Účastníka, uvedenou ve Smlouvě. Vyúčtování je rovněž k dispozici prostřednictvím zákaznické zóny na webové adrese https://www.wifi4u.cz/klient.

 6. U všech zásilek, zasílaných Poskytovatelem Účastníkovi elektronicky, platí, že zásilka byla Účastníkovi doručená 5. (pátý) den po jejím odeslání na poslední Poskytovateli známou adresu elektronické pošty Účastníka. U zásilek, zasílaných Poskytovatelem Účastníkovi prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je za doručenou považována i zásilka, u které bylo odmítnuto převzetí zásilky Účastníkem, nebo která nebyla vyzvednuta Účastníkem v úložní době, i když se Účastník o jejím uložení nedozvěděl, nebo která byla vrácena Poskytovateli jako nedoručitelná.

 7. Účastník a Poskytovatel se dohodli, že styk a veškerá komunikace Účastníka s Poskytovatelem bude realizována prostřednictvím elektronické pošty, webových stránek Poskytovatele nebo dalších kontaktů, uvedených na webových stránkách Poskytovatele. Zásilky, zasílané Účastníkem Poskytovateli prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, budou zasílány na adresu provozovny Poskytovatele.


OMEZENÍ NEBO PŘERUŠENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB


Poskytovatel je oprávněn na dobu nezbytně nutnou omezit nebo přerušit poskytování Služeb, a to v případě, že:


 1. existují závažné technické nebo provozní důvody, zejména hrozí-li závažné snížení bezpečnosti a integrity sítě v důsledku poškození nebo zničení elektronického komunikačního zařízení;

 2. Poskytovatel k takovému omezení nebo přerušení bude povinen podle platného právního předpisu anebo rozhodnutí správního či jiného orgánu.

 3. existuje důvodné podezření, že Účastník nebo třetí osoba prostřednictvím koncového Zařízení zneužíval nebo zneužívá Služeb, nebo užívá Služeb způsobem, který může negativně ovlivnit provoz sítí či jakékoliv jejich části, nebo kvalitu Služeb, popř. porušuje práva dalších osob; za zneužívání Služeb se považuje i užívání Služeb jiným způsobem než uvedeným ve Smlouvě nebo v těchto VOP.

 4. Účastník je v prodlení s úhradou ceny za poskytnuté Služby déle než 10dnů od data splatnosti specifikovaném ve výzvě k úhradě. Poskytovatel neodpovídá za škody ani jiné újmy Účastníkovi tím vzniklé.

 5. Účastník používá zařízení nesplňující technické požadavky pro provoz v České republice.

 6. Poskytovatel si vyhrazuje právo přerušit poskytování Služeb, pokud by v důsledku jejich poskytování došlo k neúměrným finančním ztrátám Poskytovatele.

 7. Poskytovatel si vyhrazuje právo na zavedení Fair-User-Policy a zabránit tím nerovnoměrnému zatěžování sítě a připojení k internetu jedním Účastníkem nebo uživatelem či skupinou Účastníků nebo uživatelů na úkor ostatních.

 8. Účastník bere na vědomí, že při poskytování Služeb může docházet k občasným snížením kvality, dočasnému omezení, popř. přerušení poskytování Služeb. Pokud lze takové snížení kvality, dočasné omezení, popř. přerušení předvídat, oznámí Poskytovatel takovou skutečnost Účastníkovi předem.

 9. Poskytovatel přeruší poskytování Služby v případě úmrtí Účastníka, a to na žádost osoby, která je Účastníkovým dědicem a která důvěryhodným způsobem prokáže úmrtí Účastníka, zejména předložením úmrtního listu. Pro následné pokračování poskytování Služeb v rámci Smlouvy s dědicem Účastníka se uplatní příslušná ustanovení relevantních právních předpisů.


VZNIK, TRVÁNÍ, ZMĚNA A ZÁNIK SMLOUVY


 1. Smlouva nabývá účinnosti podpisem smluvních stran, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

 2. Podmínkou pro uzavření Smlouvy je předložení dokladů osvědčujících zejména totožnost žadatele o uzavření Smlouvy a právo užívat místo (objekt) požadované instalace

 3. Pokud Poskytovatel změní jakoukoli součást Smlouvy, je povinen nejméně 1 (jeden) měsíc před nabytím účinnosti změny Smlouvy uveřejnit informaci o této změně v každé své provozovně, v Kontaktním místě a na webových stránkách www.linecom.cz. a tím informovat Účastníka o změně. Právo Účastníka ukončit Smlouvu podle tohoto ustanovení nevzniká, pokud dojde ke změně Smlouvy na základě změny právní úpravy nebo v případě změny Smlouvy na základě rozhodnutí ČTÚ.

 4. Smlouva může být ukončena na základě dohody smluvních stran, jednostranné písemné výpovědi nebo na základě písemného odstoupení.

 5. Účastník může písemně vypovědět Smlouvu nebo jen jednotlivou Službu bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 30dnů a počíná běžet následující den po datu doručení výpovědi Poskytovateli. V případě, že Účastník zamýšlí vypovědět jednotlivou Službu, avšak ve své výpovědi Službu nespecifikuje, má se za to, že Účastník vypověděl celou Smlouvu.

 6. Poskytovatel může písemně vypovědět Smlouvu nebo jen jednotlivou Službu bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 30dnů a počíná následující den po datu doručení výpovědi Účastníkovi.

 7. Po dobu plynutí výpovědní doby je Poskytovatel oprávněn účtovat Účastníkovi pravidelné poplatky, popř. jiné poplatky dle Smlouvy a aktuálně platného Ceníku Poskytovatele a Účastník je povinen takové poplatky řádně platit. Zánik Smlouvy nemá vliv na nárok Poskytovatele na zaplacení dlužných částek za Služby, popř. jiných poplatků vzniklých na základě Smlouvy, či vrácení zařízení Poskytovatele.


Smlouvu je možné ukončit ze strany Účastníka či Poskytovatele písemným odstoupením od Smlouvy pouze z níže uvedených důvodů.


 1. Účastník může od Smlouvy nebo od jednotlivé Služby odstoupit v případě, že Poskytovatel závažným způsobem porušil povinnosti, ke kterým se Smlouvou zavázal.

 2. Poskytovatel může od Smlouvy nebo od jednotlivé Služby odstoupit, v případě že Účastník úmyslně uvedl nesprávné osobní nebo identifikační údaje nebo soustavně opožděně platil nebo soustavně neplatil cenu za Služby uvedenou ve Vyúčtování, a to pouze po prokazatelném předchozím upozornění Účastníka; soustavným opožděným placením se rozumí placení nejméně dvou po sobě jdoucích Vyúčtování po lhůtě splatnosti a soustavným neplacením se rozumí existence nejméně tří nezaplacených Vyúčtování.

 3. Účastník závažným způsobem porušuje povinnosti, ke kterým se zavázal na základě Smlouvy, těchto VOP a dalších dokumentů Poskytovatele, jež jsou nedílnou součástí Smlouvy;

 4. Poskytovatel může od smlouvy odstoupit, jsou dány technické důvody na straně Poskytovatele, které znemožní plnit předmět Smlouvy po dobu delší než 30 (třicet) dní, nedohodl-li se zúčastněné strany jinak.

 5. Je-li zahájeno ve věci Účastníka insolvenční řízení a je rozhodnuto o úpadku.

 6. Při předčasném ukončení Smlouvy na dobu určitou před uplynutím doby jejího trvání je Účastník povinen zaplatit Poskytovateli úhradu v souladu s ustanovením § 63 odst. 1 písm. p) ZEK a to ve výši odpovídající jedné pětině součtu měsíčních plateb do konce sjednané doby trvání Smlouvy a výše úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo Účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek, ve výši odpovídající poplatku za montáž stanovenému v Ceníku Poskytovatele, a to za každé takto poskytnuté zařízení. Nárok Poskytovatele na zaplacení poplatků vzniká okamžikem ukončení smlouvy se splatností 14 dnů od data ukončení Smlouvy. Úhradou těchto nároků není dotčena povinnost Účastníka zařízení vrátit Poskytovateli veškerá poskytnuta zařízení dle čl. 3.2 písm. h) VOP.


INZEROVANÁ, MAXIMÁLNÍ, BĚŽNĚ DOSTUPNÁ A MINIMÁLNÍ RYCHLOST PŘIPOJENÍ


 1. Inzerovaná rychlost je uvedena v ceníku služeb, který je v aktuálním znění dostupný 1.) na www stránkách Poskytovatele 2.) na provozovně Poskytovatele 3.) je součástí každé účastnické Smlouvy formou přílohy.

 2. Maximální rychlost je vyjádřena poměrem 1/1 inzerované rychlosti připojení.

 3. Běžně dostupná rychlost je vyjádřena poměrem 3/4 (slovy: tři čtvrtiny) inzerované rychlosti.

 4. Minimální rychlost je vyjádřena poměrem 1/16 (slovy: jedna šestnáctina) inzerované rychlosti.


REKLAMACE A ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH A ZÁVAD


Účastník, popřípadě uživatel, má právo uplatnit reklamaci na Vyúčtování nebo na poskytovanou Službu:


 1. Reklamace musí být uplatněna písemně a doručena na Kontaktní místo.

 2. Reklamaci na Vyúčtování nebo Službu je Účastník, popřípadě uživatel, oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne dodání Vyúčtování, jinak právo zanikne.

 3. Podání reklamace nemá odkladný účinek, Vyúčtování je Účastník povinen zaplatit.

 4. Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci na Vyúčtování nebo na vadné poskytování Služby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30dnů ode dne doručení reklamace. Vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním provozovatelem, je Poskytovatel povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne jejího dodání.

 5. V případě nesrovnalostí ve Vyúčtování a provozu Služby rozhoduje výpis z provozu zařízení Poskytovatele.

 6. Poskytovatel se zavazuje odstranit Závady na své straně, znemožňují-li Účastníkovi zcela využívat Služeb, maximálně do doby uvedené ve Specifikaci služeb od jejich nahlášení, pokud mu v tom nezabrání objektivní důvody. Krátkodobé a ojedinělé přerušení možnosti využívání Služeb obvykle netrvající déle než 12hod. se nepovažuje za porušení Smlouvy.

 7. Pokud Službu bylo možno využít jen částečně, anebo ji nebylo možno využít vůbec pro Závadu technického nebo provozního charakteru na straně Poskytovatele, je Poskytovatel povinen zajistit odstranění Závady a přiměřeně snížit cenu. Nemůže-li zákazník využívat Služby v důsledku poruchy na zařízeních Poskytovatele, má právo na vrácení pravidelného poplatku, nebo jeho části za nefunkční Službu. Výše náhrady se vypočítává dle přiložené tabulky. Požadavek na Vrácení poplatků musí Účastník uplatnit do 10 pracovních dnů od nahlášení Závady, jinak jeho právo zaniká.

 8. Náklady na odstranění Závady nese Poskytovatel s výjimkou případů, kdy Závadu způsobil Účastník.

 9. Poskytovatel není povinen uhradit Účastníkovi, popř. uživateli, náhradu skutečné škody ani ušlého zisku, která vznikne v důsledku omezení, přerušení, neposkytnutí či vadného poskytnutí Služby.


DOPLŇKOVÁ SLUŽBA – VOIP, IPTV


Službou VOIP se rozumí služba telefonování prostřednictvím internetu. Službou IPTV se rozumí služba televizního příjmu prostřednictvím internetu.


 1. Veškerá nastavení, technické údaje a podrobný popis této Služby VOIP, IPTV jsou uvedeny ve Specifikaci služeb, který je zveřejněn na stránkách Poskytovatele www.wifi4u.cz. Poskytovatel si vyhrazuje právo změny.

 2. Účastník bere na vědomí, že Služba VOIP, IPTV je funkční pouze pokud je funkční internetové připojení.

 3. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý přístup k číslům tísňového volání.

 4. Poskytovatel je povinen zpracovávat provozní a lokalizační údaje Účastníka, což mu ukládá telekomunikační zákon.

 5. Poskytovatel je oprávněn přerušit či omezit Službu, pokud dojde k neobvykle vysokému provozu (např. zahraniční hovory, komerční linky apod.) a je oprávněn pro znovuspuštění Služby požadovat složení jistiny, která bude stanovena Poskytovatelem.

 6. Poskytovatel není odpovědný za služby třetích stran, tzv. prémiové sms či komerční linky a další, u Poskytovatele není možno uplatnit reklamaci takových služeb.

 7. Účastník může požádat o zřízení Služby na telefonním čísle, které má být přeneseno od jiného poskytovatele; za tímto účelem je Účastník povinen předat Poskytovateli veškeré potřebné údaje, zejména platný identifikační kód výpovědi ČVOP (číslo výpovědi opouštěného poskytovatele), identifikaci čísla, údaje o opouštěném poskytovateli. Poskytovatel zřídí službu na přeneseném čísle do 4 (čtyř) pracovních dnů od obdržení žádosti a poskytnutí vyžádaných údajů.

 8. Účastník má právo v průběhu výpovědní doby požádat o přenesení telefonního čísla k jinému poskytovateli; lhůta pro přenesení čísla činí 4 (čtyři) pracovní dny, pokud telefonní číslo je možné přenést ke konci výpovědní doby; pokud Účastník požádá o přenesení čísla později než 4 (čtyři) pracovní dny před koncem výpovědní doby, Poskytovatel nezaručuje nepřerušené poskytování Služeb; Poskytovatel nezaručuje dodržení lhůty pro přenos telefonního čísla v případech, kdy přenosu brání technické důvody; poplatky a náklady na přenos čísel jsou uvedeny v Ceníku Poskytovatele.


SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Smlouva a veškeré závazkové vztahy vzniklé na základě Smlouvy se řídí právní řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb., ob čanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronický ch komunikacích. Spory mezi Poskytovatelem na straně jedné a Účastníkem, popřípadě u živatelem, na straně druhé, bude na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu řešit podle věcné příslušnosti ČTÚ nebo obecný soud České republiky. 1. Účastník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající Účastníkovi ze Smlouvy na třetí osobu.

 2. Účastník tímto uděluje souhlas s postoupením práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy na jinou osobu. Pohledávky na úhradu Služeb vzniklé na základě této Smlouvy může Poskytovatel postoupit za podmínek stanovených právními předpisy. Poskytovatel je oprávněn zmocnit třetí osobu k vymáhání svých pohledávek za Účastníkem, který je v prodlení s úhradou cen za poskytnuté Služby. Účastník se zavazuje jednat s touto osobou jako s Poskytovatelem.

 3. Účastník souhlasí s tím, že mohou být pořizovány zvukové záznamy jeho telefonních hovorů s Poskytovatelem, vztahujících se k plnění práv a povinností ze Smlouvy za účelem vnitřní kontroly služeb Poskytovatele a zvyšování jejich kvality.

 4. Účastník prohlašuje, že je seznámen s nároky na požadované technické parametry koncových zařízení, zařízení Poskytovatele a se způsobem užívání objednaných Služeb.

 5. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.4.2020. Aktuální znění VOP je umístěno na webových stránkách Poskytovatele www.wifi4u.cz.Účastník tímto bere na vědomí veškerá ustanovení VOP a svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že s nimi byl seznámen, obsahu rozumí a bez dalších výhrad se zněním VOP souhlasí.