OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem tohoto dokumentu je informovat Vás o rozsahu a způsobu zpracování Vašich osobních údajů, Vašich právech a o formě, jakou můžete svá práva uplatňovat. Doporučujeme všem stávajícím i budoucím zákazníkům seznámit se s tímto dokumentem.

Zpracování osobních údajů ve společnosti Ing. Miroslav Vít, Praskačka 99, Praskačka, 50333 IČO: 61565253 (dále jen „správce“):

 1. I.Důvody zpracování tohoto dokumentu: 

Vzhledem k nové právní úpravě přijaté Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nutné, abyste byli správcem informováni o právech a povinnostech spojených se zpracováním Vašich osobních údajů v případech, kdy nemusí být dán Váš výslovný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a abyste případně udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v případech, kdy je podle právních předpisů Váš souhlas vyžadován.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Kontakt na správce Vašich osobních údajů Ing. Miroslav Vít, Praskačka 99, Praskačka, 50333 IČO: 61565253, tel: +420776726459, info@wifi4u.cz.

Správce rovněž jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Ing. Martina Burková, tel.: 605 831 132, e-mail: burkova_m@centrum.cz.

 1. II.Povaha zpracovávaných osobních údajů: 

Abychom mohli s Vámi uzavřít smlouvu a dodat objednané zboží či služby a vést s Vámi následnou komunikaci, zpracováváme jako správci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefon a další údaje potřebné pro vystavení faktury, předávacího protokolu, případně i dodacího listu.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je tedy plnění smlouvy. Údaje jsou shromažďovány pouze v míře, která je skutečně nezbytná k vedení a zpracování našeho obchodního vztahu nebo k nimž jste nám je poskytli.

Zvláštní právní předpis nám dále ukládá povinnost uchovávat údaje týkající se Vaší činnosti v internetovém prostředí, jedná se zejména o Vám přidělenou IP adresu, logování Vašich internetových přístupů a lokalizačních údajů, atd. Tyto údaje jsou uchovávány pouze v zákonem stanovém rozsahu a po uplynutí jasně stanovené lhůty jsou mazány.

Právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je tedy nezbytné plnění právní povinnosti, která se vtahuje na správce.

 1. III.Důvod a účel zpracovávání osobních údajů: 

 1. a)Hlavním důvodem zpracovávání Vašich osobních údajů je požadavek na uzavření a plnění smlouvy, jejímž předmětem je dodávka produktů či služeb správce (viz. bod II.). 

 2. b)Vaše osobní údaje budou užívány pro účely plnění zákonných požadavků, zejména v rámci daňových povinností správce, archivačních a případně i jiných povinností, které správci ukládá zákon (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z příjmů, zákon o telekomunikacích). 

 1. IV.Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám: 

K zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností využíváme služeb poskytovatele konektivity (dále jen „zpracovatel“), který je rovněž vázán dodržováním výše zmíněné směrnice GDPR.

S tímto zpracovatelem máme uzavřenou smlouvu, ve které je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů a mlčenlivosti, aby Vaše osobní údaje zůstaly v bezpečí.

 1. V.Doba uchovávání Vašich osobních údajů: 

Správce bude uchovávat Vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správce a uplatňování nároků z těchto smluvních vtahů a s ohledem na zákonné povinnosti (viz. např. zákon o účetnictví ukládá povinnost archivace 10 let).

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce Vaše osobní údaje vymaže. K vymazání osobních údaje dojde také v případě udělení Vašeho nesouhlasu s využíváním Vašich osobních údajů.

 1. VI.Za podmínek stanovených ve směrnici GDPR máte následující práva: 

 1. a)Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR – můžete po nás požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně jejich zpracování a vyžádat si u nás přístup k těmto údajům. 

 2. b)Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, případně omezení zpracování Vašich osobních údajů dle č. 18 GDPR – pro změnu Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. 

 3. c)Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR – kdykoliv nás můžete požádat o vymazání Vašich osobních údajů. Všechny Vaše údaje, které máme, smažeme bez zbytečného odkladu, pokud však Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro splnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich zájmů, jak je uvedeno výše (např. nutnost uchovat fakturační údaje na faktuře a nutnost jejich archivace ze zákona – v tomto případě by údaje byly uloženy i po odvolání Vašeho souhlasu a smazány a skartovány až po uvedené lhůtě.) 

 4. d)Máte právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR. 

 5. e)Právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR k jinému správci, je-li to technicky proveditelné. 

 6. f)Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce 

 7. g)Posledním Vaši právem je právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. 

 1. VII.Podmínky zabezpečení osobních údajů: 

Správce přijal veškerá technická a organizační bezpečností opatření týkající se především ochranných opatření proti neoprávněnému, protiprávnímu přístupu, zpracování, ztráty, použití a manipulace s Vašimi osobními údaji. Správce rovněž přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Kromě správce a výše zmíněného zpracovatele nemá k Vašim osobním údajům přístup žádná jiná osoba. Vaše osobní údaje neposkytujeme žádným třetím stranám leda, že by tato povinnost byla dána zákonem a za podmínek dle platných právních předpisů, zejména v souladu s GDPR, nebo pouze s Vaším písemným souhlasem.

Tento dokument nabývá účinnosti dnem 25.5.2018