Všeobecné podmínky

 

Všeobecné podmínky připojení k neveřejné telekomunikační síti WIFI4U platné od 1.10.2011.

Poskytovatel:
Ing. Miroslav Vít, Praskačka 99, Praskačka, 503 33
IČO: 61565253, DIČ: CZ7105043055, tel.: 776726459, fax: 491611498, mail:  info@wifi4u.cz

Popis služby:
WIFI4U poskytuje telekomunikační služby neveřejnou formou dle GL 27/5/2000, 28/5/2000 a 12/R/2000 (poskytování přenosu dat, přístupu k internetu). Služba je poskytována na území Královéhradeckého regionu a z jejího užívání jsou předem vyloučeni:

Poskytovatel si vyhrazuje právo rozhodnout o dalších oblastech a podmínkách na jejichž základě budou předem vyloučeni další uživatelé právnické nebo fyzické osoby z užívání sítě.


Práva a povinnosti poskytovatele a uživatele:
Jsou definovány smlouvou o poskytování telekomunikačních služeb. Zahájení služeb je podmíněno podepsáním smlouvy oběma stranami.


Ceny za služby nabízené poskytovatelem:
Jsou definovány smlouvou o poskytování telekomunikačních služeb a ceníkem. Ceník je nedílnou součástí smlouvy, dále je zveřejněn na http://www.wifi4u.cz. Všechny ceny v ceníku jsou uvedeny včetně DPH i bez DPH.


Vyúčtování a platební podmínky:
Vyúčtování veškerých služeb poskytovatele je prováděno platebním kalendářem u daňových subjektů daňovým dokladem. Daňový doklad je pro účastníka vystaven pouze v elektronické podobě a je přístupný na stránkách poskytovatele a déle je zasílán na účastníkem uvedenou emailovou schránku. Veškeré úhrady za služby i přeplatky může poskytovatel použít na úhradu všech existujících nedoplatků ve vyúčtováních a to i mezi jednotlivými typy služeb. Je-li účastník v prodlení s placením jakýchkoli úhrad, má poskytovatel právo požadovat úhradu úroku z prodlení, a to ve výši 0,25% z dlužné částky za každý den prodlení.


Omezení poskytování služby:
Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit nebo přerušit poskytování služby z technických důvodů např. k opravě, nebo údržbě zařízení. Nahlášené závady (tzv. reklamace dodávky služeb) řeší poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 pracovních hodin. Účastník má právo na náhradu, bude-li jeho reklamace uznána jako oprávněná a doba opravy přesáhla maximální dobu uvedenou ve všeobecných podmínkách. Provozovatel nodpovídá za škody způsobené nefunkčností poskytování služby.
Náhrada za nedodržení dostupnosti služby je stanovena formou slevy s progresivním koeficientem plnění dle tabulky:

úhrnná doba poruch

výše slevy

0-24 hodin

0%

24-48 hodin

25%

48-72 hodin

50%

> 72 hodin

99%

Podání Reklamace nemá odkladný účinek na úhradu platby za poskytnuté služby.

Společná a závěrečná ustanovení:
Veškerá oznámení a informace dle těchto Všeobecných podmínek je možné také provádět emailem, popřípadě sdělovat formou zveřejnění na webových stránkách poskytovatele.
Práva a povinnosti smluvních stran sjednaná smlouvou o poskytování telekomunikačních služeb mají přednost před ustanoveními v těchto Všeobecných podmínkách.